Algemene Voorwaarden  ‘Ik Leer Leren Curaçao’

1. Algemeen

‘Ik leer leren Curacao’ is opgericht door Nanny Scholten (hierna te noemen: de trainer/coach) gevestigd te … en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: ….

‘Ik leer leren Curacao’ richt zich op het trainen en coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 – 16 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ‘Ik leer leren Curacao’ en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, behalve als van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming.

‘Ik leer leren curacao’ maakt, met instemming van Centrum Tea Adema
Coaching en Opleidingen, gebruik van alle illustraties en teksten van www.ikleerleren.nl. Hierop rust © Copyright.

3. Gesprekspartner van derden

Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt.  Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

4. Training / coaching / begeleiding kinderen tot  16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende ouder zorgt ervoor dat de andere ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier ook zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, wanneer de andere ouder op enige manier bezwaren maakt tegen de coaching of begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ‘Ik leer leren Curacao’ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid

‘Ik leer leren Curacao’ is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. De trainer/coach is verplicht tot geheimhouding t.o. v. derden, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaken is. Indien trainer/coach gegronde reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever (lees ouders)  hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dat bij Stichting Slachtofferhulp of het overheidsorgaan Skuchami.

6. Uitvoering van de opdracht

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

7. Verhindering

Als bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, ontvangt u een rekening van de gereserveerde tijd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk; dit kan schriftelijk  per email of whatsapp. Tijdens trainingen en coachingssessies van kinderen wordt de telefoon van ‘Ik leer leren Curacao’ niet opgenomen. U kunt dan een whatsapp-bericht sturen.

‘Ik leer leren Curacao’ mag afspraken kosteloos afzeggen of verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de trainer/coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

8. Uitstel, opheffing of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De trainer/coach mag de nakoming van de verplichtingen uitstellen of de overeenkomst ontbinden, als de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

b) De trainer/coach mag de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of niet van de trainer/coach kan worden ge-eist.

c) Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan mag de trainer/coach de ouders direct verzoeken de factuur te betalen.

9. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina Tarieven van de website van ‘Ik leer leren Curacao’ (www.ikleerlerencuracao.com) of zijn op te vragen bij ‘Ik leer leren curacao’.

Alle bedragen zijn inclusief 6% OB.

Veranderingen in de tarieven worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

10. Betalingsvoorwaarden

Training ‘Ik leer leren’: Direct na ontvangst van uw inschrijving voor de training ‘Ik leer leren’, ontvangt u via de mail de factuur. Deze factuur dient voor aanvang van de 1e les  te zijn voldaan op het vermelde bankrekeningnummer in de mail o.v.v. naam deelnemend kind en datum.

 

Coaching: Er zijn 2 mogelijkheden voor betaling: na afloop van de training of coaching contant betalen, of achteraf wekelijkse facturering. De ouders van de cliënt zijn verplicht de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van ‘Ik leer leren Curacao’. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 weken mag ‘Ik leer leren Curacao’ verdere training/coaching/begeleiding uitstellen, totdat de ouders van de cliënt betaald hebben.

 

11. Aansprakelijkheid

Het advies van ‘Ik leer leren Curacao’ is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. ‘Ik leer leren Curacao’ is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortkomend uit of in verband met de geboden diensten door ‘Ik leer leren Curacao’ behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ‘Ik leer leren Curacao’. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt ‘Ik leer leren Curacao’ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12. Klachten

Heeft u een vraag of een klacht, dan wordt dat series genomen. Wij gaan ervan uit dat wij in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen voor uw situatie.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

– Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.ikleerlerencuracao.com

– De versie die gold toen de overeenkomst tussen cliënt en trainer/coach van stand kwam, is van toepassing.