Privacyverklaring  “Ik Leer Leren Curaçao”

“Ik leer leren Curacao” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.ikleerlerencuracao.com, info@ikleerlerencuracao.com

B.A.P. Scholten  is de Functionaris Gegevensbescherming van “Ik leer leren Curacao”.

Zij is te bereiken per e-mail.

Persoonsgegevens die  “Ik leer leren Curacao” verwerkt

“Ik leer leren Curacao” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die  “Ik leer leren Curacao” verwerkt:

| voor- en achternaam | geslacht | geboortedatum | adresgegevens | telefoonnummer | e-mailadres |

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die  “Ik leer leren Curacao” verwerkt

“Ik leer leren Curacao” verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op per e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag die “Ik leer leren Curacao” persoonsgegevens verwerkt

Kindercoach Astrid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

–“Ik leer leren Curacao” verwerkt ook persoonsgegevens als “Ik leer leren Curacao” hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

“Ik leer leren Curacao” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang “Ik leer leren Curacao” je persoonsgegevens bewaart

“Ik leer leren Curacao” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  “Ik leer leren Curacao” bewaart je persoonsgegevens 7 jaar in verband aantoonbaarheid voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

“Ik leer leren Curacao” verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. “Ik leer leren Curacao” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die “Ik leer leren Curacao” gebruikt

“Ik leer leren Curacao” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door “Ik leer leren Curaçao” en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen per e-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Als identiteitsdocument geldt dus je Sédula. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

“Ik leer leren Curacao” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe “Ik leer leren Curacao” persoonsgegevens beveiligt

“Ik leer leren Curacao” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met “Ik leer leren Curacao” per e-mail.